Kiyoshi Saito: Katsura, Kyoto (A) - Art Gallery of Greater Victoria