Kobayashi Toshimitsu: Scouts - Sino-Japanese War - Artelino