Maekawa Sempan: Bathhouse - ハーバード大学

同じ絵柄のもの 版画を比較する...