Ryüsai: After the Bath: Courtesan Chö of the Tea House Kyö-ögiya - ホノルル美術館

絵師: Ryüsai

作品名: After the Bath: Courtesan Chö of the Tea House Kyö-ögiya

日付: 1830 c.

詳細: 詳細情報...

情報源: ホノルル美術館
浮世絵(全 5,435 件)を表示...

同じ絵柄のもの 版画を比較する...