Ryûsai Shigeharu: Actor Onoe Kikugorô III as Shizuka Gozen - ボストン美術館

絵師: Ryûsai Shigeharu

作品名: Actor Onoe Kikugorô III as Shizuka Gozen

日付: 1830

詳細: 詳細情報...

情報源: ボストン美術館
浮世絵(全 37,142 件)を表示...

Download Image