Utagawa Yoshifusa: Earth of Ogurusu (Ogurusu no tsuchi): Takechi Mitsuhide, from the series Selections for the Ten Stems (Mitate jikkan no uchi) - ボストン美術館

絵師: Utagawa Yoshifusa

作品名: Earth of Ogurusu (Ogurusu no tsuchi): Takechi Mitsuhide, from the series Selections for the Ten Stems (Mitate jikkan no uchi)

日付: 1860

詳細: 詳細情報...

情報源: ボストン美術館
浮世絵(全 37,142 件)を表示...