Ryûsai Shigeharu: Actor Arashi Rikan as Chinzei Hachirô Tametomo - ボストン美術館

絵師: Ryûsai Shigeharu

作品名: Actor Arashi Rikan as Chinzei Hachirô Tametomo

日付: 1833

詳細: 詳細情報...

情報源: ボストン美術館
浮世絵(全 37,142 件)を表示...