Utagawa Yoshiyuki: Minamoto no Yoshitsune Defeats the Ezo (Minamoto no Yoshitsune Ezo seibatsu no zu) - ボストン美術館

絵師: Utagawa Yoshiyuki

作品名: Minamoto no Yoshitsune Defeats the Ezo (Minamoto no Yoshitsune Ezo seibatsu no zu)

日付: 1847-52

詳細: 詳細情報...

情報源: ボストン美術館
浮世絵(全 37,142 件)を表示...

画像をダウンロード